POLÍTICA DE PRIVACITAT SOBRE ACCÉS A LES PÀGINES WEB A INTERNET D’UNIVERSITAT PROGRESSISTA D’ESTIU DE CATALUNYA (UPEC).

OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats d’UPEC, amb NIF G-63.725.493, amb domicili social a Via Laietana, 16, 7è, 08003 – Barcelona, Espanya; amb mail de contacte info@upec.cat, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 30190. A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents de la d’UPEC, com també aquelles que esdevenen accessibles a través dels “links” (enllaços) i les connexions existents. UPEC es reserva el dret a modificar la present política a la seva discreció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina UPEC, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements que hi conté són titularitat d’UPEC, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol manera i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Quant a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, UPEC reconeix a favor dels titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, però la sola menció o aparició al web no implica l’existència de drets o de cap responsabilitat d’UPEC sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’UPEC,  a no ser que es manifesti de manera expressa.

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes d’UPEC, com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual UPEC no es fa responsable de la possible falta d’actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, i únicament respondrà d’aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió  o realitzar cap acció, UPEC recomana a l’Usuari la comprovació de la informació  rebuda amb altra font.

A través d’aquest Web es facilita informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas s’han de subjectar als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals s’han de subjectar a les diferents disposicions legals d’aplicació.

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que es pugui fer de la informació i els continguts que s’hi inclouen, serà responsabilitat exclusiva de qui el realitzi.

Les condicions d’accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la pàgina, i queda prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici d’UPEC o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.

RESPONSABILITAT:

UPEC no es fa responsable sota cap concepte de cap tipus de dany que puguin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina, o dels continguts i informacions accessibles o facilitats a través d’ella.

SERVEI:

UPEC es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina Web, sense avís previ, de manera discrecional  i  temporal, per raons  tècniques  o de  qualsevol  altra  índole, i també pot modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts que s’hi inclouen.

PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons el que especifiqui la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei o informació requerida per l’Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons la legalitat vigent, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que puguin utilitzar-les per a finalitats diferents per a les quals han estat sol·licitades a l’Usuari. Com a únic responsable del fitxer, UPEC es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar- les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Finalment, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment de l’establert a la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal en aquest respecte, mitjançant l’enviament d’una notificació per correu a la direcció que s’indica més amunt o personalment, sense que en cap cas aquest servei suposi cap contraprestació.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis  de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, UPEC no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan UPEC disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula “publicitat” apareixerà a l’inici del missatge.

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc d’UPEC. Els llocs enllaçats no estan controlats per UPEC, i aquesta no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització  de tals llocs. UPEC no es fa responsable d’actes de “webcasting” o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. UPEC només li està proporcionant aquests enllaços per a la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc per UPEC.

UPEC informa que la funció dels “links” o enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts  d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest Web. Aquests “links” no suposen cap suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destí i, per tant, UPEC no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi la pàgina Web d’UPEC, serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, i els de Barcelona en el supòsit que aquest resideixi fora del territori de l’estat espanyol.

L’accés a la pàgina Web d’UPEC implica l’acceptació de totes les condicions expressades anteriorment.