POLÍTICA DE PRIVACITAT SOBRE ACCÉS A LES PÀGINES WEB A INTERNET D’UNIVERSITAT PROGRESSISTA D’ESTIU DE CATALUNYA (UPEC).

OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats d’UPEC, amb NIF G-63.725.493, amb domicili social a Via Laietana, 16, 7è, 08003 – Barcelona, Espanya; amb mail de contacte info@upec.cat, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 30190. A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents de la d’UPEC, com també aquelles que esdevenen accessibles a través dels “links” (enllaços) i les connexions existents. UPEC es reserva el dret a modificar la present política a la seva discreció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina UPEC, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements que hi conté són titularitat d’UPEC, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol manera i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Quant a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, UPEC reconeix a favor dels titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, però la sola menció o aparició al web no implica l’existència de drets o de cap responsabilitat d’UPEC sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’UPEC,  a no ser que es manifesti de manera expressa.

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes d’UPEC, com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual UPEC no es fa responsable de la possible falta d’actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, i únicament respondrà d’aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió  o realitzar cap acció, UPEC recomana a l’Usuari la comprovació de la informació  rebuda amb altra font.

A través d’aquest Web es facilita informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas s’han de subjectar als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals s’han de subjectar a les diferents disposicions legals d’aplicació.

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que es pugui fer de la informació i els continguts que s’hi inclouen, serà responsabilitat exclusiva de qui el realitzi.

Les condicions d’accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la pàgina, i queda prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici d’UPEC o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.

RESPONSABILITAT:

UPEC no es fa responsable sota cap concepte de cap tipus de dany que puguin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina, o dels continguts i informacions accessibles o facilitats a través d’ella.

SERVEI:

UPEC es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina Web, sense avís previ, de manera discrecional  i  temporal, per raons  tècniques  o de  qualsevol  altra  índole, i també pot modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts que s’hi inclouen.

POLÍTICA DE PRIVACITAT UPEC:

El responsable de la UPEC del tractament de les teves dades personals és el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça electrònica info@upec.cat

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb la UPEC participant en les nostres activitats

UPEC  només tracta les teves dades de caràcter personal si ets major d’edat, en cas de ser menor d’edat necessitem l’autorització del pare, mare o representant legal. Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són: Dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb tu:

Nom Cognoms

DNI

Edat

Sexe

Correu electrònic

Telèfon

Adreça postal

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

 

La UPEC vol tenir contacte amb tu per informar-te, transmetre el nostre compromís social amb transformació social, al mateix temps que volem ser actius amb la comunicació i la transparència.

-Enviar informació sobre UPEC via butlletí electrònic, correu electrònic, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.

– Invitar a actes o esdeveniments de la UPEC.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (info@upec.cat)

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació UPEC, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació sobre activitats, de la UPEC similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades. Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació, pots adreçar-te a la nostra Delegada Protecció de Dades (a través de les adreces electrònica indicades)

 

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc d’UPEC. Els llocs enllaçats no estan controlats per UPEC, i aquesta no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització  de tals llocs. UPEC no es fa responsable d’actes de “webcasting” o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. UPEC només li està proporcionant aquests enllaços per a la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc per UPEC.

UPEC informa que la funció dels “links” o enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts  d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest Web. Aquests “links” no suposen cap suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destí i, per tant, UPEC no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi la pàgina Web d’UPEC, serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, i els de Barcelona en el supòsit que aquest resideixi fora del territori de l’estat espanyol.

L’accés a la pàgina Web d’UPEC implica l’acceptació de totes les condicions expressades anteriorment.