[cridamenu_catala]

JORNADES 2010 > MANIFEST

Si l’any 2009 reflexionàvem sobre una crisi financera mundial que a Catalunya i la resta de l’Estat té un fort component associat a la bombolla immobiliària, ara la magnitud del problema mostra perfils dramàtics. Catalunya ha passat de 250.000 a 650.000 aturats, amb una afectació especialment cruel sobre els joves i els immigrants extracomunitaris. Al total espanyol, hem arribat a una taxa del 20% d’atur.

La davallada dels ingressos públics ha determinat un dèficit públic per sobre del 10% del PIB a Espanya l’any 2009 que, sumat al fort endeutament privat i a riscos similars a altres països del Sud d’Europa, ha desfermat la crisi de l’euro.

Aquesta realitat, sumada a la descoordinació i les errades en política econòmica dels grans governs i a la seva feblesa davant de les forces del mercat de capitals -que s’han regirat cínicament contra uns poders públics que els han salvat la vida amb diners de tots- ha dut a l’adopció de polítiques d’estabilització que inclouen no sols la reducció de la inversió sinó també i sobretot 2 passos enrere en elements bàsics del sistema de benestar social, inclòs el sistema de pensions.