[cridamenu_catala]

Ponència: TREBALL i SALUT en un món globalitzat … i en crisis

Autores: Imma
Coordinadora de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona
Cortès i Lucía Artazco
Directora de l’Institut de serveis a la comunitat de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

Assessorament lingüístic: Montse Alba i Mar Olivé
Coordinació de la publicació: Montse Alba

TREBALL i SALUT en un món globalitzat … i en crisi

Des de mitjan anys setanta les societats occidentals es troben en un procés de canvi del model econòmic que està comportant importants transformacions en el sistema productiu i les relacions laborals. La globalització econòmica i la terciarització de l’economia i de la població activa en els països desenvolupats són dos dels canvis de més relleu. Aquesta tendència s’acompanya de la major valoració del coneixement i de la formació, de manera que en l’actualitat cada cop menys llocs de treball es caracteritzen per les exigències físiques i cada cop més són les de tipus mental i emocional les preeminents. Una tercera tendència ve marcada pel canvi tecnològic constant i accelerat representat sobretot per les tecnologies de la informació. També es produeixen noves formes d’organització del treball i de la producció que tenen com a element central la idea de la flexibilitat com a forma de millorar la productivitat de la població treballadora i la seva adaptació als canvis constants.

D’altra banda, la incorporació massiva de les dones al mercat de treball fa entrar en crisi el model tradicional de divisió sexual del treball, comporta importants transformacions socials i està exigint una adaptació de les dues principals esferes en les quals fins fa ben poc es dividia de manera rígida (…)